บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

ขั้นตอนขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการการลงทุนมีประสิทธิภาพและให้บริการแก่ผู้ลงทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้กำหนดวิธีการยื่นขอสิทธิพิเศษและผลประโยชน์การลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2553 ของประเทศไทย  ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีดังนี้:

 

จะเห็นได้จากตารางข้างต้น กระบวนการสมัครโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การส่งเอกสารการสมัครโครงการที่ครบถ้วนและผ่านการรับรอง ไปจนถึงการได้รับหนังสือแจ้งจาก BOI แม้แต่โครงการที่มีเงินลงทุนน้อยกว่า 200 ล้านบาท  ต้องรอผลอย่างน้อย 40 วันทำการ   หากมีข้อมูลด้านเทคโนโลยีหรือกระบวนการของโครงการมีความซับซ้อน เวลาในการอนุมัติอาจนานขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจัดเตรียมแผนการลงทุนของคุณอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 

นอกจากนี้ ผู้สมัครโครงการไม่จำเป็นต้องอยู่ในชื่อของบริษัทที่จดทะเบียน แต่สามารถยื่นขอใบรับรองการลงทุน BOI ในนามของบุคคลได้ เช่น ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทย่อยในไทย

นักลงทุนยังสามารถจัดตั้งบริษัทก่อนแล้วจึงขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่บริษัทไม่สามารถเป็นบริษัทที่ดำเนินงานต่อเนื่องอยู่แล้วได้

บริษัทที่ดำเนินการต่อไปสามารถขอใบรับรองสิ่งจูงใจการลงทุนของ BOI ได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้เพิ่มสายการผลิตใหม่

 

เอกสารที่ต้องใช้ : เอกสารที่นักลงทุนจำเป็นต้องส่งจะถูกกำหนดตามสถานการณ์จริงของโครงการ โดยทั่วไป จะต้องส่งแบบฟอร์มคำขอส่งเสริมการลงทุนที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสองชุด ขั้นตอนการสมัครเฉพาะมีดังนี้

  • แบบฟอร์มใบสมัครการลงทุนทั่วไป(F PA PP01)
  • แบบฟอร์มใบสมัครการลงทุนในอุตสาหกรรมการบริการ(F PA PP03)
  • แบบฟอร์มใบสมัครการลงทุนซอฟต์แวร์และอีคอมเมิร์ซ(F PA PP04)
  • แบบคำขอลงทุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(อปท. ภ.๒๙)

 

โครงการที่มีเงินลงทุน (ไม่รวมที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) เกิน 750 ล้านบาท ต้องยื่น “รายงานการศึกษาความเป็นไปได้” โดยอ้างอิงถึง ประกาศคณะกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534 แถลงการณ์ที่ 50/2534  เอกสารและเอกสารประกอบที่จำเป็นสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมจะได้รับการแจ้งแยกต่างหากจากคณะกรรมการการลงทุนตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครไปที่กองบริหารการลงทุน 1-5 ของสำนักงานการจัดการของคณะกรรมการการลงทุนหรือโซน 1-7 ของศูนย์การลงทุนทางเศรษฐกิจหรือไปยังสำนักงานเศรษฐกิจและการลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ แจ้งผลการอนุมัติ คณะกรรมการการลงทุนจะแจ้งผลการอนุมัติภายใน 7 วันหลังจากการประชุมอนุมัติ และแจ้งว่าโครงการผ่านการอนุมัติหรือไม่ ตอบกลับผลอนุมัติการลงทุน

 

  1. ผู้ขอรับการส่งเสริมการตอบรับการส่งเสริมการลงทุนภายในหนึ่ง 1 เดือนนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งมติ   โดยยื่นแบบตอบรับมติการส่งเสริมการลงทุน (แบบฟอร์ม F GA CT 07) ต่อคณะกรรมการการลงทุน
  2. หากผู้ยื่นคำร้องไม่ตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรภายในหนึ่งเดือนตามบทบัญญัติในข้อที่แล้ว ให้ยื่นแบบฟอร์ม(F GA CT 03) เพื่อขอขยายเวลาตอบกลับได้ สมัครไม่เกิน 3 ครั้ง การอนุมัติสองคำขอแรกให้ขยายเวลาตอบกลับภายใน 3 วันทำการ และการอนุมัติคำขอครั้งที่สามเพื่อขยายเวลาตอบกลับภายใน 7 วันทำการ

 

เอกสารประกอบการขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

  1. ผู้ขอลงทุนต้องยื่นแบบคำขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน(F GA CT 08) และเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน6 เดือนหลังจากตอบรับคำอนุมัติ

(1.)กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แบบคำขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน(F GA CT 08)

(2.)โครงสร้างองค์กรของบริษัท

(3.)หนังสือบริคณห์สนธิเพิ่มทุนจดทะเบียน(กรณีที่มีการเพิ่มทุน)

(4.)หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

(5.)ออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์

(6.)บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัญชาติที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทของกระทรวงพาณิชย์

(7.)หลักฐานการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามา(กรณีที่มีหุ้นต่างชาติ)

(8.)สัญญาร่วมทุน สัญญาการใช้สิทธิและบริการ การจัดหาสัญญาความช่วยเหลือต่างๆ(ถ้ามี)

(9) แบบกรอกรายการความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการทางด้านแรงงาน (F GA CT 13)

  1. ใบสำคัญการลงทุนของประเทศไทยจะออกให้ภายใน10 วันทำการหลังจากได้รับใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน
  2. หากผู้ยื่นคำขอไม่สามารถยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับหนังสือรับรองการลงทุนได้ภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น ให้ยื่นแบบคำร้อง(F GA CT 04) เพื่อขอขยายเวลายื่นเอกสาร และสมัครได้ไม่เกิน3 ครั้ง หลังจากส่งเอกสารแล้วคณะกรรมการการลงทุนจะอนุมัติคำขอที่ยื่นในช่วงขยายเวลา 2 ช่วงแรกภายใน 3 วันทำการ และครั้งที่ 3 ขยายภายใน 7 วันทำการ ระยะเวลาสมัคร

(1.) มูลค่าโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท – 40 วันทำการ

(2.) มูลค่าโครงการ  มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้านบาท ถึง 750 ล้านบาท – 60 วันทำการ

(3.) มูลค่าโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 750 ล้านบาท ขึ้นไป – 90 วันทำการ

 

สำหรับรายละเอียดกเพิ่มเติม  โปรดเข้าชมที่เว็บไซต์ BOI: www.boi.go.th

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links