ทำเลทองของการลงทุน สนับสนุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ธุรกิจพัฒนาอนาคตก้าวไกล นิคมทันสมัยรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดร.วิชิต ลอลือเสิศ

ประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33

ผู้นำด้านธุรกิจการค้าโลหะ

                    ในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ฉายาประจำตัวของ ดร.วิชิต ลอลือเสิศ คือ “ผู้นำด้านธุรกิจการค้าโลหะ” ของประเทศไทย  ท่านประธานฯเริ่มต้นสร้างอุตสาหกรรมด้วยความรู้ความสามารถ เอาชนะยักษ์ใหญ่ระดับโลกหลายรายรวมถึงฟิลิปส์  เป็นผู้นำของตลาดโลหะในประเทศไทย และได้รับการยกย่องว่าเป็น “ผู้นำด้านธุรกิจการค้าโลหะ” จากความคิดเห็นของสาธารณชน

                    ท่านประธานฯมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคง  ทันยุคสมัย  ยกระดับธุรกิจและขยายกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  ท่านมีความชำนาญในการทำธุรกิจโลหะต่าง ๆ ท่านไม่เพียงแต่สร้างตลาดทางธุรกิจที่ครอบคลุมสามทวีป มากกว่า 20 ประเทศ  ยังสามารถทำให้ยอดขายประจำปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล   และมีแนวคิดของการสอนคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้ท่านสามารถขยายอาณาเขตและสร้างสรรค์อนาคตที่ดีสำหรับนักลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมบ่อทองที่ได้วางรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม

                    อย่างไรก็ตาม ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ชื่อเสียงของ ดร.วิชิต ลอลือเสิศ ในด้านงานสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ท่านมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลไปข้างหน้ากับความต้องการของสังคม   การลงมือทำธุรกิจด้วยการลงทุนเอง และโครงการเพื่อสังคมที่เป็นนวัตกรรมเป็นเวลาหลายปี  ท่านได้อุทิศตนเพื่อการศึกษาในประเทศไทยและได้สร้างผลงานมากมายเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างจีนและไทย

                    เมื่อพูดถึงความสำเร็จทางสังคมนี้ ดร.วิชิต ลอลือเสิศ กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้  ผมไม่มีอะไรเลยและไม่สามารถเรียนมัธยมต้นได้  ผมจะไม่มีวันลืมการฝึกฝนที่นักเรียนสอนให้  จึงตัองการที่จะให้เงินและทรัพยากรกลับไปสู่การเสริมสร้างมิตรภาพไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น”  การพัฒนาประเทศ ต้องเกิดจากการพัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถ ผมจึงให้ความสนใจต่อการพัฒนาบุคคลากรในด้านการศึกษา

สร้างนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33

                    นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามโครงการ “Thailand 4.0” ในประเทศไทยและตอบสนองความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ ผู้บริหารจึงได้สร้างนิคมอุตสาหกรรมบ่อทองขึ้นใหม่บนพื้นฐานของธุรกิจเดิม และมุ่งมั่นเพื่อสร้างช่องทางการลงทุนใหม่ให้กับนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมบ่อทองอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันออก 150 กิโลเมตร มีการคมนาคมสะดวก ทำเลที่ไม่เหมือนใคร สภาพแวดล้อมที่สวยงาม และมีความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นนิคมอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่เหมาะกับการอยู่อาศัยและทำธุรกิจ นอกจากนี้นิคมของเรายังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย (BOI) และได้ลงนามความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เพื่อให้ได้นโยบายที่พิเศษที่สุดสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง เช่น  การลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินถาวร 100% ได้รับบริการครบวงจรภายในนิคม นำส่งเงินตราต่างประเทศได้ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและสมาชิกในครอบครัวให้ทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย และอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยในประเทศไทย ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาเป็นต้น

เส้นทางการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33

2015
Business handshake of two men demonstrating their agreement to sign agreement or contract between their firms, companies, enterprises

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 ได้รับสิทธิพิเศษหลายประการจากการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย (BOI) สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในนิคมฯ เพื่อขอนโยบายสิทธิพิเศษได้ทั้งด้านภาษีและที่ไม่ใช่ด้านภาษี

2018
reservoir canals and dams artificially made by people

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้บริการแบบครบวงจรที่ กนอ. จัดไว้ภายในบริเวณนิคมฯได้โดยสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาการดำเนินการขออนุมัติต่างๆ

2019
construction silhouette

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 ผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

2020
2835

สร้างนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง

เริ่มก่อสร้างต้นปี 2563 และแล้วเสร็จปลายปี 2565

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ (รวมถึงบริการสาธารณูปโภค พลังงาน และบริการข้อมูลแบบดิจิทัล) และการปกป้องสิ่งแวดล้อมครอบคลุมคุณภาพของบริการทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ภารกิจ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง มุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของคู่ค้าทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่แผนธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของชุมชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  พัฒนาและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในระดับมาตรฐานสากล