นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และ IEAT ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและด้านที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

สิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกครบครัน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

                    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง ได้ลงนามความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง ได้รับสิทธิพิเศษตามที่สำนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) กำหนด

                    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีหน้าที่หลักในการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จัดกลุ่มโรงงานอย่างมีเหตุมีผล และอำนวยความสะดวกในการจัดการอย่างเป็นระเบียบ “นิคมอุตสาหกรรม” เป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปยังทุกส่วนของประเทศ ทำให้นิคมอุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิตสำหรับวิสาหกิจ และส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบ สิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการ รวมถึงการลงทุน “สิทธิพิเศษและผลประโยชน์” ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆ จัดระเบียบการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ไม่ว่าจะขายในประเทศหรือส่งออกต่างประเทศเพื่อให้บริษัทต่างๆ ได้ ตามสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน เราสามารถเลือกตลาดการค้าได้

                    นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุมัติจากการนิคมอุตสาหกรรมไทย คือ

                    เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (GIZ)

BOI (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)

                    ในปี พ.ศ.2558  นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย (BOI) เพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ตามประเภทของอุตสาหกรรม ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทย (BOI)

หน้าที่หลัก 3 ประการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทย (BOI) ในการส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุน

 1. ช่วยนักลงทุนลดความเสี่ยงในการลงทุน
 2. ช่วยนักลงทุนลดต้นทุนการลงทุนเริ่มต้นและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
 3. ช่วยเหลือผู้ลงทุนให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการลงทุน

สิทธิประโยชน์การลงทุนที่มิใช่สิทธิพิเศษทางภาษีขึ้นอยู่กับสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทย (BOI)

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

 • ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
 • ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
 • ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ยกเว้นภาษีเงินปันผล
 • ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปาเป็นสองเท่า
 • ให้หักค่าติดตั้งหรือก่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
 • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

 • อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน
 • อนุญาตให้นำช่างฝีมือและผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ

อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยประกอบด้วย 8 ประเภท:

หมวด 1: อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
หมวด 2: แร่และโลหะพื้นฐาน
หมวด 3: อุตสาหกรรมเบา
หมวด 4: ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และยานพาหนะสำหรับการขนส่ง
หมวด 5: อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
หมวด 6: เคมีภัณฑ์ กระดาษและพลาสติก
หมวด 7:  ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูป: อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค
หมวด 8:  อุตสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริการแบบครบวงจร

 • บริการอย่างมืออาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แห่งประเทศไทย
 • ขออนุญาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
 • จดทะเบียนบริษัท
 • เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักรและบริการนำเข้าและส่งออกสำหรับสถานประกอบการเพื่อเชื่อมต่อกับศุลกากร
 • การขอใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าว
 • บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
 • บริการจัดหางาน
 • บริการด้านลอจิสติกส์
 • บริการรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด