บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

ขั้นตอนการสมัครเพื่อรับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน จาก BOI

เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีประสิทธิภาพและให้บริการแก่ผู้ลงทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้กำหนดวิธีการยื่นขอสิทธิพิเศษและผลประโยชน์การลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2553 ของประเทศไทย  ขั้นตอนการสมัครมีดังนี้:

 

ดังจะเห็นได้จากตารางข้างต้น กระบวนการสมัครโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การส่งเอกสารการสมัครโครงการที่ครบถ้วนและผ่านการรับรอง ไปจนถึงการได้รับหนังสือแจ้งจาก BOI แม้แต่โครงการที่มีเงินลงทุนน้อยกว่า 200 ล้านบาท  ต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 40 วัน หากมีวัสดุเสริมตรงกลาง เทคโนโลยีหรือกระบวนการของโครงการมีความซับซ้อน เวลาในการอนุมัติอาจนานขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจัดเตรียมแผนการลงทุนของคุณเองอย่างสมเหตุสมผล

 

นอกจากนี้ ผู้สมัครโครงการไม่จำเป็นต้องอยู่ในชื่อของบริษัทที่จดทะเบียน แต่สามารถยื่นขอใบรับรองการลงทุน BOI ในนามของบุคคลได้ เช่น ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทย่อยในไทยที่จดทะเบียนใหม่

 

นักลงทุนยังสามารถจัดตั้งบริษัทก่อนแล้วจึงขอใบรับรองสิ่งจูงใจการลงทุนของ BOI แต่บริษัทไม่สามารถเป็นบริษัทที่ดำเนินงานต่อเนื่องอยู่แล้วได้

 

บริษัทที่ดำเนินการต่อไปสามารถขอใบรับรองสิ่งจูงใจการลงทุนของ BOI ได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้เพิ่มสายการผลิตใหม่

 

เอกสารที่ต้องใช้ : เอกสารที่นักลงทุนจำเป็นต้องส่งจะถูกกำหนดตามสถานการณ์จริงของโครงการ โดยทั่วไป จะต้องส่งแบบฟอร์มคำขอส่งเสริมการลงทุนที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสองชุด   ขั้นตอนการสมัครมีดังนี้

(1) แบบฟอร์มใบสมัครการลงทุนทั่วไป (F PA PP01)

(2) แบบฟอร์มใบสมัครการลงทุนในอุตสาหกรรมการบริการ (F PA PP03)

(3) แบบฟอร์มใบสมัครการลงทุนซอฟต์แวร์และอีคอมเมิร์ซ (F PA PP04)

(4) แบบคำขอลงทุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (F PA PP29)

 

โครงการที่มีเงินลงทุน (ไม่รวมที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) เกิน 750 ล้านบาท ต้องยื่น “รายงานการศึกษาความเป็นไปได้” โดยเนื้อหาเฉพาะหมายถึง ประกาศคณะกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534 แถลงการณ์ที่ 50/2534   เอกสารและเอกสารประกอบที่จำเป็นสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมจะได้รับการแจ้งแยกจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน   ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครไปที่กองกำกับดูแล 1-5 ของสำนักงานการจัดการของคณะกรรมการการลงทุน  หรือโซน 1-7 ของศูนย์การลงทุนทางเศรษฐกิจ  หรือไปยังสำนักงานเศรษฐกิจและการลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ  

การแจ้งผลการอนุมัติ คณะกรรมการการลงทุนจะแจ้งผลการอนุมัติภายใน 7 วันหลังจากการประชุมอนุมัติ และแจ้งว่าโครงการผ่านการอนุมัติหรือไม่ ตอบกลับผลอนุมัติการลงทุน

 

  1. ผู้ขอลงทุนต้องยื่นแบบ(F GA CT 07) ต่อคณะกรรมการการลงทุนเพื่อยืนยันภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับแจ้ง(F GA CT 07) แบบฟอร์มเพื่อยืนยัน
  2. หากผู้ยื่นคำร้องไม่ตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรภายในหนึ่งเดือนตามบทบัญญัติในข้อที่แล้ว ให้ยื่นแบบฟอร์ม (F GA CT 03) เพื่อขอขยายเวลาตอบกลับได้ ไม่เกิน 3ครั้ง การอนุมัติสองคำขอแรกให้ขยายเวลาตอบกลับภายใน 3วันทำการ และการอนุมัติคำขอครั้งที่สามเพื่อขยายเวลาตอบกลับภายใน 7 วันทำการ   เอกสารประกอบการขอใบรับรองการลงทุนจากต่างประเทศของ BOI

 

  1. ผู้ขอลงทุนต้องยื่นแบบคำขอรับหนังสือรับรองการส่งเสริมการลงทุน (F GA CT 08) และเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 6เดือนหลังจากตอบคำวินิจฉัยอนุมัติ

(1) กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แบบคำขอใบรับรองการส่งเสริมการลงทุน (F GA CT 08)

(2) โครงสร้างของบริษัท

(3) รายงานการประชุมเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน (หากมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน)

(4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

(5) ออกโดยสำนักงานทะเบียนบริษัทของหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นของบริษัทกระทรวงพาณิชย์

(6) รายชื่อผู้ถือหุ้นและหนังสือรับรองสัญชาติที่ออกโดยสำนักงานทะเบียนบริษัทของกระทรวงพาณิชย์

(7) หนังสือรับรองการนำส่งเงินสกุลต่างประเทศ (หากเป็น ผู้ลงทุนต่างประเทศ)

(8) สัญญาร่วมทุน สัญญาการใช้สิทธิและบริการ การจัดหาสัญญาความช่วยเหลือต่างๆ (ถ้ามี)

(9) แบบฟอร์มความต้องการสาธารณูปโภคที่กรอกครบถ้วนและแบบฟอร์มการใช้แรงงาน (F GA CT 13)

 

  1. ใบสำคัญการลงทุนของประเทศไทยจะออกให้ภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอรับใบรับรองการลงทุน
  2. หากผู้ยื่นคำขอไม่สามารถยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับหนังสือรับรองการลงทุนได้ภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น ให้ยื่นแบบคำร้อง (F GA CT 04) เพื่อขอขยายเวลายื่นเอกสาร และสมัครได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หลังจากส่งเอกสารแล้วคณะกรรมการการลงทุนจะอนุมัติคำขอที่ยื่นในช่วงขยายเวลา 2 ช่วงแรกภายใน 3 วันทำการ และครั้งที่ 3 ขยายภายใน 7 วันทำการ

 

  1. มูลค่าโครงการ 1 ล้านบาท ถึง200 ล้านบาท – 40 วันทำการ
  2. มูลค่าโครงการ 200 ล้านบาท ถึง 750 ล้านบาท – 60 วันทำการ
  3. มูลค่าโครงการ  มากกว่า750 ล้านบาท ขึ้นไป– 90 วันทำการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบในเว็บไซต์ของ BOI: www.boi.go.th

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links