บ่อทอง33 ข่าว และ กิจกรรม

วิสัยทัศน์การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทยในปี 2564

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประกาศแผนวิสาหกิจและการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ คือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้เป็นองค์กรนวัตกรรมที่ทันสมัย  มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการบริการและอุตสาหกรรมก  โดยตระหนักถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาต่อไปนี้โดยเฉพาะ :

ปี 2564 ยกระดับการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4.0 และเขตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปี 2566 แสวงหาโอกาสในการพัฒนาใหม่และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานอุตสาหกรรม

ปี 2568 มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการเขตอุตสาหกรรม ติด 1 ใน 3 ของกลุ่มประเทศอาเซียน

Categories

หมวดหมู่

Top News

Links